Vytlač stránku

V Š E O B E C N É   A   Z Á V Ä Z N É   P O D M I E N K Y
pre účasť na pobyt od sprostredkovateľskej firmy CROATIA SK s.r.o.


Zmluvné vzťahy medzi CROATIA SK s.r.o. (ďalej len fi. Croatia) a zákazníkom - jednotlivcom alebo pre kolektív zástupcom kolektívu (ďalej len klient), sa riadia týmito podmienkami, ktoré sú záväzné pre obidve strany:

1. Objednávka pobytu
Zmluvný vzťah medzi klientom a fi. Croatia vzniká vyplnením papierové/elektronické (e-mailový formulár) objednávky alebo "Záväzná objednávka - rezervácia" (ďalej len objednávka) a úhradou zálohovej platby klientom a potvrdením objednávky fi. Croatia. Za objednávku sa považuje všetko, čo obsahuje osobné údaje klienta + klientom vybraný typ služby + úhradu za poskytované tieto služby. Klient zodpovedá za správne, úplne a pravdivé osobné údaje v objednávke!

2. Rezervácia
Rezervovanie pobytu je možné osobne alebo e-mailom. Klientom vyplnená objednávka (papierová alebo e-mailová) a doručená fi. Croatia, je považovaná ako žiadosť o rezerváciu, na základe ktorej fi. Croatia (po obdržaní zálohovej platby) okamžite zarezervuje klientom vybrané ubytovanie. Z dôvodu, že je fi. Croatia sprostredkovateľ služby od súkromnej osoby a viaže sa o úhradu zaslanej rezervácií tejto osoby, doručenú objednávku už nie je možné zmeniť a v prípade zrušenia (storna) objednávky klientom, zálohová platba nebude mu vrátená !!!

3. Ceny a platby
Z dôvodu, že je realizácia platby až pri ubytovaní vyžaduje sa nenávratná zálohová platba a hradí sa po vyplnení objednávky formou hotovostnou alebo prevodom. V cene ubytovania je zahrnuté (uvádza sa v podmienkach a ponuky objektu) napr.; ubytovanie, posteľné prádlo, voda, plyn, elektrina, klíma, WiFi, parkovisko, záverečné upratovanie, atď.

4. Iné služby a príplatky
Sú tie služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene pobytu. Tieto si klient platí vždy zvlášť (cestovné a trajekt. poplatky, vstupy, výlety a pod.).

5. Cestovné doklady
Účastníci pobytov zodpovedajú za platnosť, správnosť a úplnosť svojich cestovných dokladov v dobe konania pobytu. V prípade, ak to tak nie je a klient sa z tohto titulu nemôže na pobyte zúčastniť (alebo z iných dôvodov; zavinených klientom, alebo z dôvodu klientom nezavinených) postupuje fi. Croatia rovnako ako keby klient pobyt zrušil. Pri vstupe do objektu je potrebné odovzdáť rezervačný lístok, cestovné doklady (nie fotokópie) a uvedená suma v EUR.

6.
Zrušenie pobytu a storno-poplatky (!!!)

I. zo strany fi. Croatia:
Fi. Croatia môže vo výnimočných prípadoch a ktoré nemôže ovplyvniť (napr. na základe oznámenia prevádzkovateľa objektu - poskytovateľa služby o nepredvídaných okolností - "vyššej moci", elementárne a iné škody na majetku, vojna, a pod.) pobyt zrušiť. V tomto prípade ponúkne fi. Croatia klientovi náhradný program alebo klient obdrží späť uhradenú sumu - zálohovú platbu, ktorú zaplatil fi. Croatia.

II. zo strany klienta:
1. Ak klient, ktorého podpis je na objednávke, zruší svoju účasť na pobyte, neubytuje sa v stanovenom nástupnom termíne (od 14:00 do 24:00h), respektíve neoznámi neskorší príchod, a neuhradí plnú cenu uvedenú na rezervačnom lístku, pobyt je posudzovaný ako storno a je povinný zaplatiť plnú cenu pobytu a všetky náklady s týmto spojené, ku dňu oznámenia storna v slovenskej mene.
2.
Ak klient (najneskôr do 48 hodín) pred odchodom - nástupným termínom odstúpi od zmluvy na pobyt a našiel si náhradníka, fi. Croatia mu umožní zmenu rezervácie na náhradníka bez poplatku. Po zmene rezervácie na náhradníka mu bude vrátené 50% zálohovej platby.
3.
Skrátenie doby pobytu a zmena termínu pobytu sa tiež posudzuje ako storno a klient je povinný zaplatiť plnú cenu pobytu.
Pri závažnom narušení právnych predpisov navštívenej krajiny alebo závažnom narušení domáceho poriadku je prevádzkovateľ uvedeného objektu oprávnený ubytovaného požiadať, aby opustil objekt bez nároku na náhradu a ubytovaný (klient) je povinný zaplatiť plnú cenu pobytu.

7. Poistenie
Účastník pobytu uzavrie cestovné poistenie podľa vlastnej požiadavky a výberu poisťovne!!! Poistná zmluva vzniká výhradne medzi cestujúcim a poisťovňou.

8. Reklamácie
Ak služby objednané a zaplatené klientom neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu a kvalite, klient je povinný reklamovať a uplatniť právo zodpovednosti (vady, zmenu kvality, rozsah služieb, finančné vzťahy a pod.) priamo na mieste. V prípade neuspokojivého vyriešenia je nutné z objektu telefonicky informovať fi. Croatia a v konečnom prípade je potrebné podať písomnú reklamáciu (overenú) v turistickom zväzu. Po návrate domov je potrebné najneskôr do 7 dní po ukončení pobytu uplatniť písomnú reklamáciu priamo vo fi. Croatia.

9. Záverečné ustanovenia
Klient a účastníci pobytu prehlasuju, že vložením ich osobných údajov do objednávky - formulára a jeho doručením fi. Croatia, suhlasia s týmito všeobecnými a záväznými podmienkami fi. Croatia.
Tieto záväzné podmienky sa vzťahujú na služby poskytované fi. Croatia a nadobúdajú platnosť dňa 25. 05. 2018.

CROATIA SK, s.r.o.


CROATIA SK, s.r.o., Centrum II 81/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: +421 (0)904 593 583
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu TN oddiel Sro, vložka č. 18647/R